Daniela Sulaj

Emër Mbiemër
Daniela Sulaj
Data e emërimit fillestar
2004-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore/magjistrate e komanduar si Inspektore pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
22.02.2024 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ( rikthyer në detyrë me vendim të KPA).
27.01.2021 - 22.02.2024 - Prokurore e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
2007 - 27.01.2021 - Prokurore/magjistrate e komanduar si Inspektore pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
01.10.2004 - 2007 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 426, datë 27.7.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Daniela Sulaj, prokurore/magjistrate e komanduar si inspektore pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 426, datë 27.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Sulaj.
- Vendim i KPA-së, datë 22.02.2023, që ka vendosur: Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 426, datë 27.07.2021 dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Daniela Sulaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,