Xhezair Zaganjori

Emër Mbiemër
Xhezair Zaganjori
Data e emërimit fillestar
2003-01-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Kryetar/Anëtar i Gjykatës së Lartë. (Shkarkuar sipas vendimit Nr. 19/2019 të KPA-së datë 26.07.2019, duke rrëzuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
26.07.2018 - Shkarkuar nga detyra me vendim përfundimtar të KPA.
24.07.2018 - 26.07.2018 - Gjyqtar i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
2013 - 2019 - Kryetar/Anëtar i Gjykatës së Lartë.
06.01.2003 - 2013 - Anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Z. Zaganjori gjithashtu ka qënë Pedagog pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Universitetit Luarasi, Universitetit Europian të Tiranës, Shkollës së Magjistraturës etj.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1981 - Diplomuar në "Drejtësi" në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 46, datë 24.07.2018, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.
- Njoftim i IKP-së (Komisioner Florian Ballhysa) datë 12.10.2018 për Ankimin e vendimit Nr. 46/2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.
- Vendim i KPA-së nr. 19, datë 26.07.2019 ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.46/2018, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 46, datë 24.07.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.
 2. Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA, datë 12.10.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.
 3. Vendim i KPA-së nr. 19/2019, datë 26.07.2019 (Juridiksion rivlerësimi), për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Xhezair Zaganjori, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 5. Skeda e Pasurisë e z. Xhezair Zaganjori, publikuar nga Reporter.al.
 6. Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Nr.5, datë 01.04.2013 "Për dhënien e pëlqimit për emërimin e zotit Xhezair Zaganjori anëtar i Gjykatës së Lartë".
 7. Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Nr.24, datë 25.04.2013 "Për dhënien e pëlqimit për emërimin e zotit Xhezair Zaganjori Kryetar i Gjykatës së Lartë".
 8. Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë Nr. 25, datë 24.05.2010 "Me objekt deklarimi i mbarimit të mandatit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Xhezair Zaganjori".
 9. Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Nr.65, datë 24.12.2002 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Nr. 3557, datë 14.11.2002 Për emërimin e zotit Xhezair Zaganjori anëtar i Gjykatës Kushtetuese".
 10. Dekret i Presidentit të Republikës së Shqipërisë Nr.3557, datë 14.11.2002 "Për emërimin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese".
 11. Rekomandim i ONM datë 15.10.2018 për vendimin e KPK-së, nr. 46, datë 24.7.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,