Sali Hasa

Emër Mbiemër
Sali Hasa
Data e emërimit fillestar
2004-07-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
17.07.2023 - KLP ka vendosur dhënien e masës disiplinore "Shkarkim nga detyra".
03.09.2021 - aktualisht - Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
16.04.2019 - 16.07.2019 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
16.11.2005 - 2008 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
16.07.2004 - 03.09.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.01.2012 - Master Profesional, "Justiniani I".
28.01.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 433, datë 3.9.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Sali Hasa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 433, datë 3.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sali Hasa.
- Njoftim vendimi i KPA-së datë 08.07.2024 që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 433, datë 03.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Sali Hasa.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Sali Hasa
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr. 433, datë 3.9.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Sali Hasa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 433, datë 3.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sali Hasa.
 3. Njoftim i KPA për rregjistrimin e çështjes nr. 4/2023, me ankues Sali Hasa dhe me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 284, datë 17.07.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Sali Hasa”.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Sali Hasa, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 5. Skeda e pasurisë e z. Sali Hasa, publikuar nga Reporter.al.
 6. Vendim i KLP-së Nr. 62, datë 15.04.2019 "Për caktim të përkohshëm".
 7. Vendim i KLP-së Nr. 285, datë 17.12.2020 "Për miratimin e listës së kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorive të Juridiksionit të Përgjithshëm”.
 8. Vendim i KLP-së Nr. 301, datë 23.12.2020 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi të shpallur me vendimin nr. nr.285, datë 17.12.2020, i ndryshuar, të KLP-së".
 9. Vendim i KLP-së Nr. 164, datë 25.05.2021 "Për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Sali Hasa, kandidat për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë”.
 10. Vendim i KLP-së Nr. 210, datë 22.06.2021 “Për pezullimin nga detyra të prokurorit Sali Hasa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë”.
 11. Vendim i KLP-së Nr. 284, datë 17.07.2023 “Për caktimin e masës disiplinore ndaj magjistratit Sali Hasa, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë”.
 12. Njoftim i KPA-së datë 22.04.2024 për gjykimin në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021.
 13. Njoftim vendimi i KPA-së datë 08.07.2024 që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 433, datë 03.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Sali Hasa.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,