Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr.763, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR Z. FEHMI VATA

VKM Nr.764, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR ZNJ. DIANA STENECI

VKM Nr. 753, datë 30.11.2019

PËR PËRKRAHJEN SOCIALE DHE FINANCIARE TË FAMILJEVE TË VIKTIMAVE TË TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019

VKM Nr. 754, datë 30.11.2019

PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË AKOMODIMIT TË PËRKOHSHËM TË TË DËMTUARËVE PËR SHKAK TË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS, TIRANË DHE LEZHË, NË STRUKTURAT AKOMODUESE

VKM Nr. 751, datë 29.11.2019

PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 750, DATË 27.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS DHE TIRANË”

VKM Nr.750, datë 27.11.2019

PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS DHE TIRANË