Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 749, datë 26.11.2019

PËR SHPALLJE DITË ZIE KOMBËTARE

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 536, datë 25.07.2019

Për krijimin e kushteve për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe të kritereve ligjore, verifikimin e figurës dhe të pasurisë së kandidatëve jo-magjistratë për pozicionin e Inspektorit

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 409, datë 19.06.2019

Për miratimin e planit të veprimit 2019–2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 02.11.2016

Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017–2020 dhe të planit të saj të veprimit.