Gentian Medja

Emër Mbiemër
Gentian Medja
Data e emërimit fillestar
2004-09-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, miratuar me Vendimin nr. 293 datë 09.09.2020 të KLGJ-së
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.
09.09.2020 -09.09.2023-Anëtar i Kolegjit Zgjedhor
11.03.2013-04.11.2013 - Kryetar Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
03.10.2005-04.11.2013- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
17.09.2004-03.10.2005- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.(Stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
12.07.2001 Cikli 4-vjeçar, Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër
2005 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK-së Nr: 60 datë 01.08.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Medja, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
• Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 14.09.2018 - Kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja
• Vendim Nr. 21/2019 i KPA-së datë 13.09.2019 (Juridiksion rivlerësimi) - Për shqyrtimin e vendimit nr. 60 datë 01.08.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit Gentian Medja, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (në vijim “GjAShP”) Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006Shumë mirë
2007-2009Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,