Besnik Muçi

Emër Mbiemër
Besnik Muçi
Data e emërimit fillestar
2002-02-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Anëtar i Gjykatës Kushtetuese. ( shkarkuar sipas Vendimit të KPA-së Nr. 32/2019 (JR) datë 21.11.2019, subjekti i rivlerësimit Besnik Muçi.) .)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1995 – 1997 – Jurist dhe Oficer i Policisë Gjyqësore në Degën e Doganës Pogradec.
• 1997 – 1999 – Avokat pranë Dhomës së Avokatisë Korçe, me leje profesionale nr.806
• Shtator 2001 – tetor 2002 – Gjate vitit të stazhit profesional të Shkollës së Magjistraturës, Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan (shtator 2001 – janari 2002 )
- Janar – tetor 2002 – i komanduar në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, Tiranë
• 2002 – 2007 – Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tirane.
• Maj 2007 – korrik 2008 – Drejtor i Drejtorisë kundër Krimit Financiar, në Departamentin e Hetimit të Krimit të Drejtorisë së Përngjeshmë të Policisë së Shtetit, Tiranë.
• Nga gusht 2008 – Prokuror pranë Gjykatës së Shkalles së Pare për Krime të Rënda Tiranë.
• Shkurt – shtator 2013 – Drejtues (Komanduar) i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kavaje.
• Nëntor 2013 – shkurt 2014 – Z/Drejtues (Komanduar) i Prokurorisë sipër Krime të Renda Tiranë.
• Shkurt 2014 - në vazhdim – Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatëse së Shkalles së Pare për Krime të Rënda.
• Mars 2017 – në vazhdim – Drejtues i seksionit për veprat penale kundër personit, për ekzekutimin e vendimeve penale dhe marrëdhëniet juridiksionale me jashtë, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1991 – 1995 - Diplomuar Jurist në Fakultetin e Drejtësisë , Universiteti i Tiranës.
• 1999 – 2001 – Shkolla e Magjistraturës , Tiranë diplomuar “Magjistrat Prokuror”.
• 2010 – 2011 – Master i Nivelit te II në Shkencat Penale , Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
• Prej janar 2014 në vazhdim – Kandidat Doktorant në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me temë “Vështrim krahasues i konfiskimit të asketeve kriminale”.


Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK-se Nr: 58 datë 01.08.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Besnik Muçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë për Krime të Rënda Tiranë
Ankim i IKP -se kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi
Vendim i KPA-se Nr. 32/2019 (JR) datë 21.11.2019, subjekti i rivlerësimit Besnik Muçi.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Besnik Muçi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr: 58 datë 01.08.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Besnik Muçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë për Krime të Rënda Tiranë
 2. Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi
 3. Vendim i KPA-se Nr. 32/2019 (JR) datë 21.11.2019, subjekti i rivlerësimit Besnik Muçi.
 4. Dekret Nr. 11313 datë 15.10.2019 "PËR EMËRIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE”
 5. Pikezimi i Keshillit te emerimeve ne Drejtesi - Kandidate per ne Gjykaten Kushetetuese: Besnik Muçi
 6. Njoftim i GJK për krijimin e vakancës në Gjykatën Kushtetuese, Tiranë 22.11.2019.
 7. Vendim i KED nr. 123 date 10.09.2019 "Për vleresimin dhe pikëzimin e kandidaturës së z. Besnik Muçi në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në dateën 07.02.2018, dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 12.02.2018".
 8. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës, Besnik Muçi, (Marrë nga burime Mediatike).
 9. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
 10. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga Gjykata Kushtetuese , datë 15.11.2019.
 11. Vendim i KED-së Nr. 70 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Z. Besnik Muçi në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, vakance e parakohshme, shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqiperise në datën 07.02.2018.
 12. Vendim i KED-së Nr. 71 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Z. Besnik Muçi në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 12.02.2018.
 13. Vendim i KED-së Nr. 72 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Z. Besnik Muçi në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqiperise në datën 07.02.2018.
 14. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 15. Vendim i KED-së Nr.128 date 21.09.2019. - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
 16. Vendim i KED-së nr. 130 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 12.02.2018.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,