Sokol Stojani

Emër Mbiemër
Sokol Stojani
Data e emërimit fillestar
1994-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Përgjithshme
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Korrik 1995 e në vazhdim- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë
Janar 1994 - Korrik 1995- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Bulqizë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1989- 1993- Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë,Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

1995- Kurs për përdorimin e kompjuterit, Word, Exel, P.Point
1998- Kurs kualifikimi i organizuar nga ABA/CEELI me teme: Aplikimi K.Pr.Penale. Poloni
- Kurse trajnuese të orgarnzuar nga Shkolla e Magjistraturës
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Brunilda Bekteshi -Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Suela Zhegu-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Sokol Stojani
Dokumenta te tjera
  1. Vendim nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Brunilda Bekteshi -Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Suela Zhegu-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
  3. Urdhër nr.249 datë 08.09.2008 i Prokurorisë së Përgjithshme mbi caktimin e prokurorëve pranë strukturave të drejtorive të zyrës të Prokurorit të Përgjithshëm
  4. Njoftim i KLP datë 15.11.2019 mbi listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi
  5. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
  6. Vendim i KED-së nr.139 datë 02.12.2019 - Për lejimin e kandidimit të Z. Sokol Stojani në vendin vakant për Inspektor i Lartë i Drejtësisë, shpallur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e Kandidaturave ne daten 09.09.2019.
  7. Vendim i KED-së nr. 147 datë 11.12.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë.
  8. Vendim i KED-së nr. 152 datë 16.12.2019 - Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Z. Sokol Stojani në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.
  9. Vendim i KED-së nr. 153 datë 23.12.2019 - Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve te lejuar per Inspektor i Lartë i Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019
  10. Pikezimi i Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi - Kandidat per Inspektor i Larte i Drejtesise Sokol Stojani
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,