Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.02 e KLP-së datë 07 Janar 2019

Rendi i ditës:
1. Prezantim i shkurtër nga ana e Kryetarit të Këshillit në lidhje me ecurinë e procedurave me natyrë adiminstrative për krijimin e kushteve të punës për institucionin;
2. Diskutime në lidhje me fillimin e procedurave për krijimin e SPAK;
3. Miratimin e një projekt vendimi për fillimin e procedurave për verifikimin e figurës dhe pasurisë së kandidatëve për prokuror;
4. Shqyrtimin e kërkesave të dy prokurëve për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 27.12.2018

Rendi i ditës:
1. Mbi nisjen e procedurave për emërimin e magjistratëve të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2018.
2. Mbi nisjen e procedurës për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve të gjykatave për krimet e rënda në gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar.
3. Mbi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit, për shkak dorëheqjeje, të gjyqtarit Metush Saraçi.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 21.12.2018

Rendi i ditës:
1. Mbi transferimin e përkohshëm të një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë.
2. Mbi miratimin e rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarit të gjykatës.
3. Mbi informacionin e ish Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë lidhur me situatën aktuale, problematikat dhe propozimet.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 20.12.2018

Rendi i ditës:
1. Mbi deklarimin e datës së krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
2. Mbi miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit dhe të zëvendëskryetarit të KLGj-së.
3. Zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të KLGj-së.
4. Mbi caktimin me short të dy anëtarëve gjyqtarë dhe 2 anëtarëve jo gjyqtarë, për të shërbyer për një mandat 3-vjeçar në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Mbledhja Plenare NR.01 e KLP-së datë 19 Dhjetor 2018, Ora 11:00

Rendi i ditës:
- Miratimi i Rregullores për zgjedhjen e kryetarit dhe zv/kryetarit të KLP-së;
- Votimi i Kryetarit të KLP-së;
- Hapja e procedurës për zgjedhjen e Zv. Kryeatrit të KLP-së
- Përzgjedhja e anëtarëve jo prokurorë;
- Përzgjedhja e anëtarit nga Prokuroria e Apelit;
- Përzgjedhja e anëtarit nga Prokuroria e Shkallës së Parë

Procesverbal i shortit për K.E.D, datë 07.12.2018