Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 20.12.2018

Rendi i ditës:
1. Mbi deklarimin e datës së krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
2. Mbi miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit dhe të zëvendëskryetarit të KLGj-së.
3. Zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të KLGj-së.
4. Mbi caktimin me short të dy anëtarëve gjyqtarë dhe 2 anëtarëve jo gjyqtarë, për të shërbyer për një mandat 3-vjeçar në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Mbledhja Plenare NR.01 e KLP-së datë 19 Dhjetor 2018, Ora 11:00

Rendi i ditës:
- Miratimi i Rregullores për zgjedhjen e kryetarit dhe zv/kryetarit të KLP-së;
- Votimi i Kryetarit të KLP-së;
- Hapja e procedurës për zgjedhjen e Zv. Kryeatrit të KLP-së
- Përzgjedhja e anëtarëve jo prokurorë;
- Përzgjedhja e anëtarit nga Prokuroria e Apelit;
- Përzgjedhja e anëtarit nga Prokuroria e Shkallës së Parë

Procesverbal i shortit për K.E.D, datë 07.12.2018


Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Nr. 1 Datë 19.03.2018


Rend dite:

1. Konstituimin e KED;
2. Dy shkresa të dërguara nga Presidenti i Republikës për dy vakanca të shpallura nga Presidenti;
3. Kam përcaktuar krijimin e një grupi për hartimin dhe shqyrtimin e rregullores që përcakton ligji;
4. Të tjera.