Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 118, datë 15.07.2019

Mbi Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin si Gjyqtare të Kandidates {…}

Vendim i KLGJ-së Nr.119, datë 15.07.2019

Mbi Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin si Gjyqtar të Kandidatit {…}

Vendim i KLGJ-së Nr. 120, datë 15.07.2019

Për Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjorë për Rekrutimin si Gjyqtare të Kandidates, Znj. Amarilda Sulaj

Vendim i KLGJ-së Nr. 121, datë 15.07.2019

Për Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin si Gjyqtar të Kandidatit, Z. Ervin Sulaj

Vendim i KLGJ-së Nr. 122, datë 15.07.2019

Mbi Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore per Rekrutimin si Gjyqtar te Kandidatit {...}

Vendim i KLGJ-së Nr. 123, datë 15.07.2019

Mbi Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore per Rekrutimin si Gjyqtare te Kandidates {...}