Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 28, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 29, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 31, datë 14.02.2019

Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

Vendim i KLGJ-së Nr. 32, datë 14.02.2019

Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

Vendim i KPK-së Nr: 107 datë 14.02.2019

Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Bajrami, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 106 datë 13.02.2019

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Ana Golloshi, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.