Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 4 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Sulejman Tola - prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.

Procesi i rivlerësimit kalimtar është pushuar, pas kërkesës për dorëheqje të subjektit nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 5 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Mirela Fana – gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqje nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 6 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Adnand Bërdica - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqje nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 7 datë 23.03.2018

Subjekti Znj. Etleva Sherifi – Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 8 datë 23.03.2018

Subjekti Z. Ilir Pashaj – Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 13.04.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 9 datë 23.03.2018

Subjekti Z. Erlindi Basha – Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 17.07.2018.