Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 12 datë 23.03.2018

Subjekti z. Fatos Lulo, gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

- Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit te rivlersimit.

Vendim Nr. 01 i KPA-së datë 12.03.2018 (Juridiksion disiplinor)

Për shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj Komisionierit Publik Heral Saraçi

Vendim i KPK-së Nr: 2 datë 16.02.2018

Subjekti i rivlerësimit: Adriatik Llalla - Ish prokuror i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë.

Procesi i rivlerësimit kalimtar është ndërprerë, pas kërkesës së subjektit për dorëheqje nga funksionet e magjistratit dhe nga e drejta që i njeh ligji për t'u caktuar në një pozicion Apeli.

Vendim i KPK-së Nr: 1 datë 08.02.2018

Subjekti i rivlerësimit: Besnik Imeraj - Anetar i Gjykates Kushtetuese te Republikes se Shqiperise

Procesi i rivlerësimit kalimtar është ndërprerë, pas kërkesës së subjektit për dorëheqje nga funksionet e magjistratit .

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 20.03.2018.

VKB Nr. 59, datë 30.12.2015, Bashkia Tiranë

Për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Qytetin e Tiranës”