Astrit Faqolli

Emër Mbiemër
Astrit Faqolli
Data e emërimit fillestar
2003-07-31
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë ( shkarkuar sipas Vendimit Nr. 9/2019 te KPA-së datë 18.04.2019 (JR)).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 47 datë 25.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 28.08.2018 - Kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli
• Vendim Nr. 9/2019 i KPA-së datë 18.04.2019 - Për shqyrtimin e vendimit nr. 47 datë 25.07.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,