Besnik Cani

Emër Mbiemër
Besnik Cani
Data e emërimit fillestar
1994-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2018 - 2020 - Anetar i Keshillit te Larte te Prokurorise
- 2016 - 2020 - prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
- 2015 - 2016 - Drejtues i Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
- 2014 - 2015 - Drejtues i Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.
- 2010 - 2014 - prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 1994 - 2010 - prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- I kualifikuar nga KPK, konfirmuar ne detyre pas procesit te vetingut.
- Shkarkuar nga KPA me vendim Nr. 2/2020 (JR) datë 27.02.2020
- Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022 (European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA) , e cila vendosi ne favor te z. Besnik Cani.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se nr. 84 date 27.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Besnik Cani, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani , date 8.2.2019
- Vendim i KPA-se Nr. 2/2020 (JR) datë 27.02.2020.
- Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022 (European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA)

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,