Artur Malaj

Emër Mbiemër
Artur Malaj
Data e emërimit fillestar
2001-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
ish-Gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë ( Shkarkuar me Vendimin Nr. 27/2019 (JR) datë 24.10.2019; subjekti i rivlerësimit Artur Malaj).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 62 datë 03.08.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Artur Malaj, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
- Ankim i IKP-së kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj
- Vendim i KPA-së Nr. 27/2019 (JR) datë 24.10.2019; subjekti i rivlerësimit Artur Malaj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,