Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2017

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017 - 2020

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Qershor 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Shtator 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Dhjetor 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Mars 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Qershor 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Shtator 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Dhjetor 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Mars 2020

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Udhërrëfyes për Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë 2020 - 2021

Udhërrëfyesi dhe Planet e Veprimit janë hartuar në përputhje me Planin Strategjik të Këshillit dhe Gjyqësorit 2019-2020, si dhe me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport vlerësimi për legjislacionin dhe praktikën për aksesin në dokumentet zyrtare të institucioneve të reja të drejtësisë KLGJ-së dhe KLP-së

Raport i formuluar në kuadër të Projektit Akses Info Drejtësi, projekt i Organizatës AIS me mbështetje nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Autor: Viktor GUMI
Mars 2020

Më shumë

Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për periudhën Shkurt - Korrik 2020

Raport i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë
Në këtë raport Shkurt-Korrik 2020, jepet informacion i detajuar mbi veprimtarinë e ILD-së.
Në periudhën objekt raportimi, në mënyrë të përmbledhur, ILD ka trajtuar çështje që lidhen kryesisht me:
a) rregullimin e veprimtarisë së tij ligjore, strukturore dhe fizike;
b) aktet e miratuara dhe veprimet institucionale të ndërmarra;
c) organikën dhe plotësimin e vendeve vakante;
d) menaxhimin e fondeve;
e) bashkëpunimin me institucionet qëndrore dhe ndërkombëtare.

Më shumë