Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Janar 2020-Prill 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Prill 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shtator 2019-Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Gusht 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Prill 2019

Më shumë

Veprimtaria e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (I përkohshëm) i zgjedhur me short nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

Raport Vjetor KED 2019

Më shumë

Raport Statistikor - 6 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Qershor 2020

Më shumë

Raport Statistikor - 3 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Mars 2020

Më shumë

Raport Statistikor Vjetor 2019 i Institutit të Komisionerëve Publikë

Statistikë e Procesit për vitin 2019

Më shumë

Raport Statistikor - 3 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Korrik-Shtator 2019

Më shumë

Raport Statistikor - 6 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Qershor 2019

Më shumë