Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 311, datë 18.12.2019

Për Transferimin e Gjyqtarit Z. {…}

Vendim i KLGJ –së Nr. 286, Datë 18.12.2019

Për Fillimin e Funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendim i KLGJ-së Nr. 306, datë 18.12.2019

Për Transferimin e Gjyqtarit Z. {…}

Vendim i KLGJ-së Nr. 287, datë 18.12.2019

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtares Znj. {...}

Vendim i KLGJ-së Nr. 288, datë 18.12.2019

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtares Znj. {...}

Vendim i KLGJ-së Nr. 289, datë 18.12.2019

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtares Znj. {...}