Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr. 148 datë 16.12.2019

Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Z. Artur Metani në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.

Vendim i KED-së nr. 149 datë 16.12.2019

Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Znj. Eris Hysi në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.

Vendim i KED-së nr. 150 datë 16.12.2019

Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Znj. Joana Asimi Sorraj në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.

Vendim i KED-së nr. 151 datë 16.12.2019

Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Znj. Lindita Troja në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.

Vendim i KED-së nr. 152 datë 16.12.2019

Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Z. Sokol Stojani në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.

Vendim i KLGJ-së Nr. 285, datë 16.12.2019

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme