Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 177 datë 08.07.2019

Subjekti i rivlerësimit: Z. Alfred Agolli, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim nr.176 datë 08.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Genta Tafa (Bungo)-Anëtare)

Për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Zeqir Hoda, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendim i KPK-se Nr: 178 datë 08.07.2019

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Evelina Qirjako, ish-gjyqtare në Gjykatën e Lartë.

Vendim nr.119 i KLP-së datë 05.07.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Edmond Hyka

Vendim nr.120 i KLP-së datë 05.07.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Sonila Muhametaj (Domi)

Vendim nr.121 i KLP-së datë 05.07.2019

Për informacion shtesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve lidhur me kandidatin për prokuror i përgjithshëm, z.Lulzim Alushaj