Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.277 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Ermira Tafani:
- si eksperte pranë Qendrës për Iniciativa Ligjore Tiranë për periudhën deri në fund të muajit shkurt 2020 në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë dhe jashtë orarit të punës;
- pranë Universitetit Aleksandër Xhuvani Elbasan, për periudhën mars-qershor 2020 në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë orarit të punës dhe jo më shumë se 1 (një) orë në javë jashtë orarit të punës, në lëndën "E drejta procedurale penale" për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020;

Vendim nr.278 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, si eksperte pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, për magjistratin prokurore Znj. Enkeleda Millonai, në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë orarit të punës dhe pjesa tjetër jashtë orarit të punës, në trajnimin me temë "Çështjet gjyqësore në fushën e tatimeve dhe doganave. Veprat penale në fushën e tatimeve dhe doganave." i cili do të zhvillohet brenda datës 30.12.2019

Vendim nr.279 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) pranë Kolegjit Universitar "Bedër" Tiranë, në lëndën "Procedurë Penale e avancuar me praktikë gjyqësore", për prokurorin z.Adnan Xholi, në masën jo më shumë se 2(dy) orë në javë, jashtë orarit të punës, për vitin akademik 2019-2020.
- Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit pranë Shkollës së Magjistraturës Tiranë, si udhëheqës shkencor, me një nga kandidatët për prokuror, për prokurorin z.Adnan Xholi, për vitin akademik 2019-2020

Vendim nr.280 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) pranë fakultetit të Drejtësisë, Universitetit i Tiranës, për magjistratin prokuror z.Kreshnik Ajazi, në masën (dy) orë në javë jashtë orarit të punës, në lëndën "Ekzekutimet e vendimeve penale" për vitin akademik 2019-2020

Vendim i KPK-së Nr: 222 datë : 12.12.2019

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marjana Velçani, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KED-së nr. 145 datë 11.12.2019

Për fillimin e procedurave të vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve të lejuar për vendit vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë.