Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.271 i KLP-së datë 12.12.2019

Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z.Dritan Prençi si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda Tiranë dhe caktimin e tij si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë nga data 19.12.2019-18.03.2020

Vendim nr.272 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Eliora Elezi, pranë fakultetit të Drejtësisë, Universitetit i Tiranës, në masën (4) orë në javë jashtë orarit të punës, në lëndën "E drejtë familjare e avancuar" për vitin akademik 2019-2020

Vendim nr.273 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Fatjona Memçaj, pranë Universitetit Europian të Tiranës, në masën 3 (tre) orë në javë jashtë orarit të punës, në lëndën "E drejta e Procedurës penale të avancuar" për vitin akademik 2019-2020

Vendim nr.274 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Pelivan Malaj

Vendim nr.275 i KLP-së datë 12.12.2019

Për mospranimin e ankimit (kundërshtimit) të znj. Suela Beluli në lidhje me Vendimin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier "Për Zëvendësimin e prokurorit" të datës 13.11.2019

Vendim nr.276 i KLP-së datë 12.12.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Daniela Sulaj, si eksperte pranë organizatës "Instituti për Kontratën Shoqërore" në kuadër të projektit "Dënimet alternative, alternativa për një jetë më të mirë", për periudhën dhjetor 2019 deri në qershor 2020 në masën jo më shumë se 200 orë, jashtë orarit të punës