Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 121, datë 05.03.2020

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtares Znj.{..}

Vendim i KLGJ-së Nr. 124, datë 05.03.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e një Çështjeje Gjyqësore të Veçantë në Gjykatën e LartëVendim i KLGJ-së

Vendim Nr. 3/2020 i KPA-së datë 04.03.2020 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 92, datë 20.12.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Izet Kadana, gjyqtar, dhe me funksion kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë

Vendim nr.76 i KLP-së datë 04.03.2020

Për mbarimin e mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për Z.Besnik Cani, për shkak të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës

Vendim nr.77 i KLP-së datë 04.03.2020

Për komandimin e znj. Mirela Kapo, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, në pozicionin e ndihmësmagjistratit, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

Vendim nr.78 i KLP-së datë 04.03.2020

Për miartimin e një ndryshimi në rregulloren "Për caktimin e përkohshëm të prokurorëve", miratuar me vendimin nr.64 datë 15.04.2019 të KLP-së