Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 109, datë 09.07.2019

Për Shpalljen e Procedurës së Emërimit në Gjykatën e Lartë, nga Radhët e Juristëve të Spikatur

Vendim i KLGJ-së Nr. 110, datë 09.07.2019

Për Shpalljen e Procedurës së Emërimit në Gjykatën e Lartë, nga Radhët e Juristëve të Spikatur

Vendim i KLGJ-së Nr. 113, datë 09.07.2019

Për Shpalljen e Rihapjes së Procedurës për Komandim të një Gjyqtari në Pozicionin Pedagog i Brendshëm në Shkollën e Magjistraturës

Vendim i KLGJ-së Nr. 115, datë 09.07.2019

Për një Shtesë në Vendimin Nr. 25, Datë 07.02.2019 “Mbi Informacionin Periodik të Kryetarëve të Gjykatave në Lidhje me Veprimtarinë Gjyqësore”

Vendim i KLGJ-së Nr. 111, datë 09.07.2019

Për Përditësimin e Listës së Magjistratve Gjyqtarë Udhëheqës për Periudhën tre Vjeçare 2017-2020

Vendim i KLGJ-së Nr. 112, datë 09.07.2019

Për Praktikën Profesionale të Kandidatëve për Magjistratë të Shkollës së Magjistraturës për Periudhën Korrik 2019- Qershor 2020