Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr. 30 datë 14.05.2019

Për përfundimin e procedurës së verifikimit te kandidaturës së Zotit Avni Shehu, për shkak të tërheqjes nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim i KED-së nr. 31 datë 14.05.2019

Për përfundimin e procedurës së verifikimit te kandidaturës së Zotit Avni Shehu, për shkak të tërheqjes nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim i KED-së nr.32 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Znj. Ardita Alsula (Buna) në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 07.02.2018.

Vendim i KED-së nr.33 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Denar Biba në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 07.02.2018.

Vendim i KED-së nr.34 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Denar Biba në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 07.02.2018.

Vendim i KED-së nr.35 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Kristaq Traja në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 07.02.2018.