Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr. 1, date 26.03.2018

"Për Heqjen Dorë të Anëtares së K.E.D znj, Rovena Gashi".

Vendim i KPK-së Nr: 3 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Eritan Shehu - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë .
Procesi i rivlerësimit kalimtar është pushuar, pas kërkesës për dorëheqje të subjektit nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 16.04.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 4 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Sulejman Tola - prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.

Procesi i rivlerësimit kalimtar është pushuar, pas kërkesës për dorëheqje të subjektit nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 5 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Mirela Fana – gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqje nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 6 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Adnand Bërdica - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqje nga detyra që ushtronte.

Vendim i KPK-së Nr: 7 datë 23.03.2018

Subjekti Znj. Etleva Sherifi – Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.