Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr.36 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Vasil Bendi në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 28.08.2018.

Vendim i KED-së nr.37 datë 14.05.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Kostandin Kazanxhi në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti në datën 04.03.2019.

Vendim nr.89 i KLP-së datë 13.05.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Behar Dibra

Vendim nr.88 i KLP-së datë 13.05.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Klodian Braho

Vendim nr.87 i KLP-së datë 13.05.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Shkëlzen Cena

Vendim nr.90 i KLP-së datë 13.05.2019

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, ( mësimdhënie) për prokurorin Ylli Pjetërnikaj në masën jo më shumë se 2( dy) orë në javë gjatë orarit të punës, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, për semestrin e dytë te vitit akademik 2018-2019