Rilinda Selimi

Emër Mbiemër
Rilinda Selimi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit.
Shkarkuar nga KPA me vendimin Nr. 22, datë 22.06.2022, duke ndryshuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 - 22.06.2022 - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
14.11.2011 - 04.11.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
11.10.2003 - 14.11.2011 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
02.10.2001 - 11.10.2003 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Librazhd.
13.09.2000 - 02.10.2001 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë (Stazh Profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
18.07.1998 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2001 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në profilin “Gjyqtare”.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 325, datë 14.12.2020, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Rilinda Selimi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 325, datë 14.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rilinda Selimi.
- Vendim i KPA-së Nr. 22, datë 22.06.2022; përfshirë mendimet paralele, ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.325/2020, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit Rilinda Selimi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Periodik).
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Periodik).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Rilinda Selimi
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i KPK-se date 12/14/2020 për Subjektin e Rivlerësimit, Znj. Rilinda Selimi
 2. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Rilinda Selimi datë 29.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 3. Vendim i KLGJ Nr. 559 datë 12.11.2020- Për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtarë të këshillit të emërimeve në drejtësi për vitin 2021.
 4. Liste (Shkolla e Magjistratures) e fituesve e gjyqtarëve dhe prokurorëve për vitin akademik 1998-1999 që u diplomuan në vitin 2001.
 5. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
 6. Vendim Nr. 167, datë 28.05.2020 “Për Miratimin e Pjesëmarrjes së Gjyqtarëve në Trajnimin Vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për Periudhën Prill – Qershor 2020”
 7. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
 8. Njoftim per shpallje vendimi i Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 22/06/2022.
 9. Ankim i IKP-se kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rilinda Selimi
 10. Parashtrimet e çështjes datë 28.4.2022 (IKP).
 11. Parashtrimet e çështjes datë 19.5.2022 (IKP).
 12. Bisedimet përfundimtare datë 20.6.2022 (IKP).
 13. Vendim i KPA-së Nr. 22/2022 (JR), datë 22.06.2022; përfshirë mendimet paralele; për subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.
 14. Rekomandim i ONM datë 28.01.2021 për vendimin e KPK-së, nr. 325, datë 14.12.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Rilinda Selimi.
 15. Vendim i KPK-së Nr: 325 datë 14.12.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Rilinda Selimi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
 16. Rekomandim nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (ONM) datë 28.01.2021 për subjektin e rivlerësimit Znj. Rilinda Selimi, Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,