Marinela Osmani (Nuni)

Emër Mbiemër
Marinela Osmani (Nuni)
Data e emërimit fillestar
2004-09-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 10/02/2020 - aktualisht - Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar);
- 03/10/2005 - 14/11/2011 - Gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Vlorë;
- 17/09/2004- 03/10/2005 - stazh profesional ne Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 12/07/2001- Cikli 4 vjecar Universitieti “Luigj Gurakuqi, Shkodër”.
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2005.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr.344 date 11.2.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marinela Osmani (Nuni).
- Ankim kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,