Naim Tota

Emër Mbiemër
Naim Tota
Data e emërimit fillestar
1996-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2007 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
2006 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
1996 - 2006 - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Trafikimi i qenieve njerëzore në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2001 - 2014. Trajtim në këndështrimin juridiko - penal, krahasues dhe kriminologjik të fenomenit", mbrojtur pranë Universitetit Europian të Tiranës.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 634, datë 10.3.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Naim Tota.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 634, datë 10.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Naim Tota.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,