Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Magjistratë të thirrur në Procesin e Vettingut

08.02.2018-01.11.2023.

Më shumë

Assessement Report CSDG - The activity of the Special Prosecution Office and the Special Courts for Corruption and Organized Crime.

This Assessment Report was prepared by the Center for the Study of Democracy and Governance (CSDG) in the framework of the project: “Supporting the implementation of the justice system reform through monitoring and evaluation of SPAK and Special Courts activities”, supported by the Justice Reform Program, Open Society Foundation for Albania.

Më shumë

Raport monitorimi IV CSDG - Ngritja e Gjykatave të Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Strukturës së Posacme SPAK.

Raporti është përgatitur nga z. Arjan Dyrmyshi, nëntor 2019.

Më shumë

Raport monitorimi III CSDG - Ecuria e ngritjes së Gjykatave të Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Risitë e ushtrimit të kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë në drejtim të emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të posacëm.

Më shumë

Monitoring Report CSDG - The progress of the process for the establishment of a Special Structure against Corruption and Special Courts against Corruption and Organized Crime.

This report was released by the Center for the Study of Democracy and Governance, and s drafted by Arjan Dyrmishi and Mirsada Hallunaj.

Më shumë

Raport monitorimi CSDG - Zbatimi i Strategjisë së Komunikimit nga Institucionet e Reja të Drejtësisë.

Raporti është punuar nga CSDG për periudhën janar - mars 2021.

Më shumë

Raport monitorimi II SCDG - Emërimi i gjyqtarëve në Gjykatat e POsacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe përzgjedhja e prokurorëve në Prokurorinë e Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Ky raport është realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, nga z. Arjan Dyrmyshi dhe Mirsada Hallunaj, Tiranë, dhjetor 2018-mars 2019.

Më shumë

Raport i ndërmjetëm vlerësimi CSDG - Veprimtaria e Prokurorisë së Posacme dhe Gjykatave të Posacme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Raport i ndërmjetëm vlerësimi për periudhën janar - qershor 2021, përgatitur nga z. Arjan DYRMISHI dhe znj. Mirsada HALLUNAJ.

Më shumë

Raport CSDG Albania - Performanca e shërbimit të Prokurorisë në Shqipëri. Vlerësim i Mekanizmave kryesorë për një sistem eficent dhe efektiv.

Dokumenti është përgatitur në kuadër të projektit: “Përmirësimi i Debatit të Politikave dhe Llogaridhënies në Përmbushjen e Grupit të Parë të Kapitujve Negociues (Cluster 1), përmes Krijimit të Platformës së Negociatave BE-Shqipëri për Cluster 1 (C1-EU-NPA)”, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë, qershor 2023.

Më shumë

Raport ISP - Ndryshimet në paketën e ligjeve të Reformës në Drejtësi.

Raporti ëstë realizuar nga stafi i ISP në kuadër të projektit: "Reforma - Për një ritëm cilësor".

Më shumë

Dokument analitik ISP: Reforma në Drejtësi - Roli i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Dokumenti është punuar nga Prof. Erind Mërkuri, ekspert i lartë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i tiranës.

Më shumë

Raport KSHH - Krijimi dhe funskionimi i organeve të reja të drejtësisë, referuar gjetjeve të monitorimit në periudhën prill 2018-mars 2019.

Materiali është pëgatitur nga:
1. Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KShH-së.
2. Emidio Tedeschini, Ekspert i jashtëm i KShH-së.
3. Fjoralba Caka, Eksperte e jashtme e KShH-së.

Më shumë