Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport vjetor 2021 i Avokatit te Popullit

Raport vjetor 2021 i Avokatit te Popullit

Më shumë

Raport Vjetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e KLGJ-së për vitin 2019

Më shumë

Mendim i Avokatit të Popullit për projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Drejtuar: Z. Ulsi Manja
Kryetar i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
14/04/2020

Më shumë

Raport Monitorimi i Avokatit të Popullit

Për veprimtarinë e KED gjatë vitit 2019
Mars 2020

Më shumë

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve
Konkluzionet dhe të dhënat e pasqyruara në këtë raport shtrihen në periudhën Nëntor 2019 – Korrik 2020
Data e publikimit, 4 Shtator 2020

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2017

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017 - 2020

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Qershor 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Shtator 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Dhjetor 2018

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Mars 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Qershor 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë për periudhën Janar - Shtator 2019

Ky raport është hartuar në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Më shumë