Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Kuvendi i Republikes, datë: 2019

Raport i Kuvendit të Republikës (Përmbledhje e Raportimeve)

Mbi veprimtarinë e Komisionit të Pavarur për Monitorimin dhe Ndiekjen e zbatimit të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” (për periudhën Nëntor 2018 – Maj 2019)

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 2018-12-18

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1

Seanca dëgjimore e subjektit te rivlerësimit Eloida Goxhi, Drejtuese e Prokurorisë, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Më shumë

img

Nga: Instituti i Studimeve Politike, datë: 2018

Raport Monitorues i Institutit të Studimeve Politike (ISP)

Vetingu në Drejtësi Bilanci, Problematikat dhe Pritshmëritë (Mars - Gusht 2018)

Më shumë

img

Nga: Ministria e Drejtesise, datë: 2018

Raport Monitorimi Janar - Qershor 2018

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017 - 2018

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 18.12.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi për rivlerësimin kalimtar të znj.Eloida Goxhi, Drejtuese e Prokurorisëpranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 18.12.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Seanca dëgjimore e subjektit të rivlerësimit z.Alfred Progonati, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vlerësimi i këtij subjekti kryhet në bazë të shortit

Më shumë