Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 18.02.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi

Seanca dëgjimore e subjektit të rivlerësimit z.Dritan Peka, Drejtues i Prokurorisë së Apelit të Tiranës

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 14.12.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi për rivlerësimin kalimtar të znj.Alma Kolgjoka, kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 12.11.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Rivlerësimi kalimtar i subjektit të rivlerësimit z.Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, kandidat për KED

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 11.12.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit znj.Emona Muçi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Pogradec

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 11.03.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit znj. Ornela Naqellari Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 10.01.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit Znj. Alma Muça, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme

Më shumë