Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 761, datë 23.9.2020

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 307, DATË 16.4.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT DHE NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS PUBLIKE, NË FUNKSION TË RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE CAKTIMIN E FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT SI NJËSI ZBATUESE”, TË NDRYSHUAR

VKM Nr. 757, datë 23.9.2020

PER MIRATIMIN , NE PARIM, TE MARREVESHJES SE GRANTIT DHE PROJEKTIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE KFW FRANKFURT AM MAIN (KFW), PER PROGRAMIN E RINDERTIMIT TE NDERTESAVE PUBLIKE (FAZA I).

VKM Nr. 760, datë 23.9.2020

PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE AGJENCISE SLLOVAKE PER BASHKEPUNIM DHE ZHVILLIM NDERKOMBETAR (SAIDC), PER OFRIMIN E KONTRIBUTIT FINANCIAR PAS TERMETIT TE 26 NENTORIT 2019.

VKM Nr. 762, datë 23.9.2020

PER MIRATIMIN , NE PARIM, TE MARREVESHJES SE BAHSKEPUNIMIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE MINISTRISE SE ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE TEKNOLOGJISE SE REPUBLIKES SE SLLOVENISE, PER NGRITJEN E NJE NDERTESE MODULARE PER QELLIME ARSIMORE, NJE DONACION I REPUBLIKES SE SLLOVENISE PER REPUBLIKEN E SHQIPERISE PAS TERMETIT TE NENTORIT 2019.

VKM Nr. 730, datë 16.9.2020

PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM NË NJËSINË ADMINISTRATIVE MANZË, BASHKIA DURRËS, DHE CAKTIMIN E FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT SI NJËSI ZBATUESE

VKM Nr. 731, datë 16.9.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E PËRGATITJES SË SHESHEVE TË NDËRTIMIT NË BASHKITË KURBIN, LEZHË DHE DURRËS