Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 732, datë 16.9.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), SI DHE MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË KRUJË, SHIJAK, DURRËS DHE TIRANË

VKM Nr.709, date 9.9.2020

PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE MARREVESHJES SE GRANTIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE FONDIT TE KATARIT PER ZHVILLIM, PER FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TE DY SHKOLLAVE DHE NJE KOPSHTI, NE BASHKINE TIRANE.

VKM Nr.713, date 9.9.2020

PER MIRATIMIN TE MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT , NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE ORGANIZATES "ALBANIAN ROOTS INC".

VKM Nr.688, date 3.9.2020

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR.199, DATE 4.3.2020 TE KESHILLIT TE MINISTRAVE, "PER MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TE PROCEDURES SE PROKURIMIT, TE KRITEREVE TE VLERSIMIT TE OFERTES FITUESE, KUSHTEVE TE MARREVESHJES KUADER DHE TE KONTRATES PER PROCESIN E RINDERTIMIT".

VKM Nr. 687, datë 2.9.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E BLERJES SË APARTAMENTEVE, QË DO T’IU DHUROHEN FAMILJARËVE TË VIKTIMAVE SI PASOJË E TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019, NGA BASHKIA DURRËS

VKM Nr. 685, datë 2.9.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE FUNDAIONIT "FUNDJAVE NDRYSHE".