Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 646, datë 3.8.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË LEZHË, DURRËS DHE SHIJAK

VKM Nr. 631, datë 29.7.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 212, DATË 11.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, PËR FINANCIMIN E OBJEKTEVE ARSIMORE”

VKM Nr. 629, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE FONDACIONIT "FIRDEUS", PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 630, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE SHOQATES BAMIRESE "JETIMET E BALLKANIT", PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 633, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE QEVERISE SE REPUBLIKES SE TURQISE, PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 634, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE GRANTIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE KONFEDERATES ZVICERANE, PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E REHABILITIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE